Instituto Foral de la Juventud (IFJ)

Ισπανία

Το Foral Youth Institute (IFJ) καθορίζει τις γραμμές δράσης που επιτρέπουν την αυτόνομη ανάπτυξη και διαχείριση δράσεων που απευθύνονται σε νέους από την Άλαβα.

Με τον τρόπο αυτό, το έργό της διαρθρώνεται μέσα από ένα σύνολο δράσεων με ποικίλο περιεχόμενο: προώθηση των ενώσεων νέων και εθελοντισμού, οικονομική ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον ελεύθερο χρόνο, υποστήριξη των τοπικών φορέων για την υλοποίηση αυτού του είδους των δραστηριοτήτων στις τοποθεσίες και τις εγκαταστάσεις νεολαίας τους.

Οργανώνουν επίσης τα δικά τους προγράμματα αναψυχής, κυρίως το καλοκαίρι, με στόχο τα κορίτσια και τους νέους. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πραγματοποιούνται προγράμματα που απευθύνονται ρητά σε μαθητές, τα οποία περιλαμβάνονται σε τέσσερα μεγάλα προγράμματα: Κοινωνική Διάρθρωση, Κατάρτιση και Διάδοση, Κατοικίες και Κεντρικές Υπηρεσίες.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Δ.Ε.Π.ΑΝ. – ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ)

Ελλάδα

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Δ.Ε.Π.ΑΝ. – ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ)

Το «Δ.Ε.Π.ΑΝ. – ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 ως ένα «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», μη κερδοσκοπική εταιρεία, με την πρωτοβουλία είκοσι ένα οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα που χρηματοδότησαν το δίκτυο κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του.

Το «Δ.Ε.Π.ΑΝ.» περιλαμβάνει έναν αριθμό από τοπικούς φορείς που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη και την βέλτιστη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών παρέχοντας ποιοτικότερες υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

Αποστολή: Το «Δ.Ε.Π.ΑΝ.» εφαρμόζει το Μοντέλο της Τετραπλής Έλικας για τη δημιουργία ενός δικτύου που θα διευκολύνει τη συνεργασία και έχει συμπληρωματική δράση με τις τοπικές αρχές, την κυβέρνηση, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Όραμα: Το «Δ.Ε.Π.ΑΝ.»
• φέρνει σε επαφή παράγοντες του κάθε τομέα με σκοπό να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να συνεργαστούν.
• προωθεί την ευρύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση της ανάγκης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.
• συγκεντρώνει την Γνώση μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης και υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάδοση των καλών πρακτικών και πολιτικών.
• εργάζεται για να αναπτύξει τις γνώσεις και την εμπειρία σε θέματα προσβασιμότητας στον Ευρωπαϊκό τομέα της Ανάπτυξης.
• παρέχει μια πλατφόρμα για εκείνους που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και μια αντιπροσωπευτική φωνή προς τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς των οποίων οι δράσεις έχουν άμεση επίδραση στον τομέα Αστικής Ανάπτυξης.
• παρέχει Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων και κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους με στόχο τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο.
• εργάζεται για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας που παρέχουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
• προσδιορίζει και αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Sdruzhenie WalkTogether

Βουλγαρία

Το Association WalkTogether (WT) δημιουργήθηκε για να χρησιμεύσει ως ένας οργανισμός μάθησης που συγκεντρώνει εκπαιδευτές, νέους και ενήλικες εκπαιδευόμενους, κοινωνικούς λειτουργούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη νεολαία, ειδικούς και εθελοντές με διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων για να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία πολιτικών δραστηριοτήτων με ευρωπαϊκή διάσταση και με οφέλη για την τοπική τους κοινότητα. Το επίκεντρο του WT είναι:
Σε τοπικό επίπεδο:

– Για την προώθηση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και εργασίας για όλους, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις δυσπρόσιτες ομάδες·

– Ισόρροπη ενσωμάτωση των διαφόρων εθνοτικών ομάδων με διακρατικά σχέδια και δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τον πολύγλωσσο χαρακτήρα·

– προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, την ανταλλαγή γνώσεων και την ευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση μέσω της ενεργού συμμετοχής των νέων·

– Ενίσχυση των δομών νεολαίας και νεολαίας μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της προσωπικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, με έμφαση στην αγωγή του πολίτη, την προώθηση της συμμετοχής των νέων, τη διαπολιτισμική μάθηση και μια προσέγγιση με επίκεντρο την κοινότητα μέσω μεθοδολογιών μη τυπικής εκπαίδευσης.

– Αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης και μάθησης από την κοινωνία και το κράτος.

Σε διεθνές επίπεδο:

– Προώθηση της διά βίου μάθησης ως εργαλείου προσαρμογής στις συνεχείς αλλαγές και επίτευξης προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης·

– συμμετοχή της νεολαίας σε διεθνή εκπαιδευτικά, επιστημονικά, πολιτιστικά προγράμματα ανταλλαγών·

– Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων (Erasmus +, Ευρώπη για τους πολίτες, Δημιουργική Ευρώπη κ.λπ.).

– Πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν ευκαιρίες αμοιβαίας κατανόησης, αλληλεγγύης στη διαπολιτισμική μάθηση, κοινωνικής συμμετοχής και εθελοντισμού·

– Υποστήριξη σχεδίων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και δίκτυα με άμεση συμμετοχή των πολιτών και αντιμετώπιση των αναγκών τους για τη βελτίωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αγορά εργασίας.

Arbeitskreis Ostviertel E.V.

Γερμανία

Das Bürgerzentrum Bennohaus, Arbeitskreis Ostviertel (AKO) ist eine soziokulturelle, kultur- und bildungspolitische, medienpädagogische, interdisziplinäre und generationenübergreifende, offene Begegnungsstätte und Stadtteilzentrum. Es ist ein Zuhause für die Vermittlung von Medienkompetenz und die Qualifizierung von Bürgerinnen und Bürgern mit Kompetenzen aller Art. Sie wendet sich mit ihren Angeboten an Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Glaubensrichtungen und Gesellschaftsschichten, insbesondere Kinder, Jugendliche, Senioren und Zuwanderer, und konzentriert sich unter anderem auf Medienarbeit und Bildung. Die AKO (gemeinsam mit dem ebenfalls im Bennohaus ansässigen European Youth4Media Network Association) hat seit über 10 Jahren viel Erfahrung in der (cross-)medialen Bildung, Vermittlung von IKT-Kompetenz und internationalen Jugendprojekten (klein und groß). Dieser Verein ist rechtlich und wirtschaftlich für das Bürgerzentrum verantwortlich. Die AKO ist in der Kinder- und Jugendhilfe nach §75 KJHG anerkannt.

Das Bennohaus verfügt über langjährige Erfahrungen in der europäischen Projektarbeit in den Bereichen IKT- und Medienkompetenzvermittlung. Die neuen Technologien (Internet, Video, Audio) werden Jugendlichen als Werkzeuge für die interkulturelle und politische Bildung implantiert. Unsere Jugendbegegnungsaktivitäten zeichnen sich durch das Engagement junger Menschen in einer demokratischen Zivilgesellschaft aus, um die Transparenz der Demokratie auf europäischer Ebene zu ermöglichen.

Das Bennohaus fördert die Mitbestimmungs-, Partizipations-, Kommunikations- und Medienkompetenzen insbesondere von Jugendlichen. Die Ausbildung von Trainern / Nachwuchsmultiplikatoren und der Austausch von Jugendarbeitern sowie die Umsetzung innovativer medienpädagogischer Konzepte sind nur einige der weiteren Schwerpunkte. Auch Lobbyarbeit und die Schaffung von Strukturen für die Jugendarbeit und die Ausstrahlung von Jugendmedienprodukten über TV-Sender und Web-TV auf EU-Ebene sind wichtige Themen.

Media Creativa 2020

Ισπανία

Η Media Creativa είναι το αποτέλεσμα πάνω από 20 ετών εμπειρίας, προκλήσεων και διδαγμάτων από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών που μοιράζονται ένα κοινό πάθος: την εκπαιδευτική καινοτομία.

Η MC εργάζεται για να δώσει αξία στους χώρους μάθησης, την έρευνα, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας διαφορετικής προσφερόμενης κατάρτισης, εμπνευσμένη από καινοτόμες μεθοδολογίες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως η αφήγηση (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής αφήγησης), η εκπαίδευση βάσει προβλημάτων, η παιχνιδοποίηση, η μάθηση με βάση το παιχνίδι κ.λπ. Με έμφαση την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, ο σχεδιασμός καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων εφαρμόζεται σε τυπικό, μη τυπικό και άτυπο πλαίσιο.

www.mediacreativa.eu

Vienna Association of Education Volunteers (VAEV)

Αυστρία

Η Ένωση Εθελοντών Εκπαίδευσης της Βιέννης (VAEV) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, που ιδρύθηκε από μια κοινότητα παθιασμένων υποστηρικτών για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών εκπαίδευσης και μάθησης με τη διεξαγωγή έρευνας, τη συμμετοχή σε έργα και την προώθηση της καινοτομίας. Μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης της διασυνοριακής συνεργασίας, η VAEV αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα με τη μορφή δραστηριοτήτων που βασίζονται στην κοινότητα για την ενδυνάμωση των ανθρώπων, την προώθηση της αλλαγής πολιτικής και την προώθηση και την ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και μάθησης για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Τα μέλη μας είναι κοινωνοί αλλαγής που προσπαθούν να δημιουργήσουν μόνιμες λύσεις που βελτιώνουν την εκπαίδευση και τη μάθηση, προωθώντας συνεργατικές συνεργασίες για την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας, της διορατικότητας, των πόρων και των βέλτιστων πρακτικών τους, αναλαμβάνουν μια σειρά δραστηριοτήτων και έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιης και ποιοτικής και τονώνουν τις ευκαιρίες της διά βίου μάθησης, ειδικά για τους νέους, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, τις μειονοτικές ομάδες, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και όσους ζουν σε περιοχές υψηλής κοινωνικής ένδειας. Αυτές οι δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και ποικίλλουν από διαφορετικές σωματικές και ψηφιακές δραστηριότητες, ομαδική εργασία, ευκαιρίες εθελοντισμού, καθώς και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων που σχετίζονται με διάφορους τομείς εκπαίδευσης, δεξιοτήτων απασχόλησης και προσωπικής ανάπτυξης που χτίζουν τα θεμέλια για το μέλλον και γεφυρώνουν τα χάσματα μεταξύ των φύλων και των γενεών. Κύριος στόχος μας είναι να προωθήσουμε και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή ιδεών και να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα που επιτρέπουν ανοιχτές συζητήσεις και διεγείρουν τη νέα σκέψη, καθώς και τη βελτίωση της σωματικής, ψυχικής υγείας και της γενικότερης ευημερίας διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, οικοδομώντας εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την αυτοανάπτυξη και την προσωπική ευθύνη με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας/των εκπαιδευτικών ευκαιριών με τη συμμετοχή σε δομημένες, θετικές δραστηριότητες.